Ochrona dóbr osobistych

Do usług z zakresu ochrony dóbr osobistych należą roszczenia majątkowe i niemajątkowe m.in.:

  • osób, których dobra osobiste takie jak m.in. zdrowie, wolność, cześć, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza zostały zagrożone cudzym, bezprawnym działaniem

  • reprezentacja pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, których godność pracownika została naruszona poprzez m.in. dyskryminację bezpośrednią lub pośrednią, mobbing, naruszenie zasady równego traktowania